Edictes

Exercici: 2019 Bop: 208-0 Edicte: 8410 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER Anunci d'aprovació provisional de modificació de les ordenances per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 208-0 Edicte: 8326 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER Anunci d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 12/2019 (concessió de crèdit extraordinari i suplement de crèdit)
Exercici: 2019 Bop: 208-0 Edicte: 8325 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER Anunci d'aprovació inicial del pressupost de l'Ajuntament de Vilallonga de Ter
Exercici: 2019 Bop: 138-0 Edicte: 5611 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER Anunci de creació de les àrees de gestió municipal i delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2019 Bop: 138-0 Edicte: 5610 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER Anunci de delegació de competències del Ple a l'Alcaldia
Exercici: 2019 Bop: 138-0 Edicte: 5609 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER Anunci d'establiment del règim de dedicacions, retribucions, assistències i indemnitzacions dels membres de la corporació
Exercici: 2019 Bop: 138-0 Edicte: 5608 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER Anunci de nomenament de tinents d'alcalde
Exercici: 2019 Bop: 111-0 Edicte: 4558 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER Anunci de licitació dels permisos de caça
Exercici: 2019 Bop: 110-0 Edicte: 4488 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER Anunci d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 99-0 Edicte: 4011 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER Edicte d'informació pública d'un projecte