Edictes

Exercici: 2021 Bop: 148-0 Edicte: 6724 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER - Aprovació definitva dels expedients de modificació de crèdit 3/2021 i 4/2021
Exercici: 2021 Bop: 127-0 Edicte: 5812 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER - Aprovació inicial dels expedients de modificació de crèdit 3/2021 i 4/2021
Exercici: 2021 Bop: 101-0 Edicte: 4355 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 100-0 Edicte: 4483 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER - Extracte de la resolució de 20 de maig de 2021 de l'Ajuntament de Vilallonga de Ter, de convocatòria de subvencions en matèria de promoció econòmica i turística per pal·liar els efectes del COVID -19, any 2021 (Convocatòria BDNS 565437)
Exercici: 2021 Bop: 100-0 Edicte: 4481 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER - Aprovació de les bases de concessió de subvencions en matèria de promoció econòmica i dinamització territorial per pal·liar els efectes del covid 19 anualitat 2021
Exercici: 2021 Bop: 69-0 Edicte: 2887 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER - Aprovació de l'expedient de declaració d'utilitat i urgència de l'ocupació de béns i drets per dur a terme el projecte de contenció d'esllavissades a la Roca
Exercici: 2021 Bop: 64-0 Edicte: 2459 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER - Aprovació de la modificació de l'Ordenança de preus públics de Vilallonga de Ter
Exercici: 2021 Bop: 59-0 Edicte: 2384 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER - Aprovació definitiva de la relació de béns i drets afectats per l'expedient d'expropiació forçosa de les obres del projecte constructiu del mur de protecció davant d'avingudes a la zona urbana de Vilallonga de Ter
Exercici: 2021 Bop: 39-0 Edicte: 1334 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER - Aprovació definitiva de la modificació de les Bases d'execució del pressupost 2021
Exercici: 2021 Bop: 33-0 Edicte: 1118 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER - Aprovació definitiva del projecte d'obres de millora i adequació d'una instal·lació municipal polivalent