Edictes

Exercici: 2022 Bop: 146-0 Edicte: 6963 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER - Aprovació Inicial de la modificació de l'Ordenança de preus públics
Exercici: 2022 Bop: 145-0 Edicte: 6917 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 8/2022 del pressupost de l'exercici 2022
Exercici: 2022 Bop: 134-0 Edicte: 6245 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 126-0 Edicte: 6011 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 7/2022
Exercici: 2022 Bop: 113-0 Edicte: 5230 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER - Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de les pastures dels comunals a les diferents muntanyes de Vilallonga de Ter
Exercici: 2022 Bop: 106-0 Edicte: 4718 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER - Exposició pública del compte general de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 93-0 Edicte: 3957 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 5/2022
Exercici: 2022 Bop: 93-0 Edicte: 3956 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER - Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança reguladora de la Plusvàlua
Exercici: 2022 Bop: 81-0 Edicte: 3317 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 4/2022
Exercici: 2022 Bop: 68-0 Edicte: 2625 AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER - Aprovació del plec de clàusules que han de regir l'adjudicació dels permisos de caça d'isards (mascle o femella) per a l'exercici 2022